منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور
منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد، سوالات کنکور

ارسال توسط سنجش امیرکبیر

دانلود منابع آزمون دکتری کارآفرینی دانشگاه سراسری و آزاد کد 2169

 

منابع آزمون دکتری کارآفرینی سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری کارآفرینی به توصیه سنجش امیرکبیر

انتخاب درست منابع و مراجع مورد استفاده در آزمون دکتری کارآفرینی ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری کارآفرینی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری کارآفرینی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

 ادامه مطلب...
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

دانلود منابع آزمون دکتری مدیریت دانشگاه سراسری و آزاد کد 2166

 

منابع آزمون دکتری مدیریت سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت به توصیه سنجش امیرکبیر

انتخاب درست منابع و مراجع مورد استفاده در آزمون دکتری مدیریت ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری مدیریت است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری مدیریت را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

 ادامه مطلب...
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

دانلود منابع آزمون دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دانشگاه سراسری و آزاد کد 2165

 

منابع آزمون دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی به توصیه سنجش امیرکبیر

انتخاب درست منابع و مراجع مورد استفاده در آزمون دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

 ادامه مطلب...
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

دانلود منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه سراسری و آزاد کد 2164

 

منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی به توصیه سنجش امیرکبیر

انتخاب درست منابع و مراجع مورد استفاده در آزمون دکتری مدیریت صنعتی ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری مدیریت صنعتی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

 ادامه مطلب...
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

دانلود منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سراسری و آزاد کد 2163

 

منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی به توصیه سنجش امیرکبیر

انتخاب درست منابع و مراجع مورد استفاده در آزمون دکتری مدیریت دولتی ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری مدیریت دولتی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

 ادامه مطلب...
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

دانلود منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری و آزاد کد 2162

 

منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی سراسری و آزاد

منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی به توصیه سنجش امیرکبیر

انتخاب درست منابع و مراجع مورد استفاده در آزمون دکتری مدیریت بازرگانی ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری مدیریت بازرگانی است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۶

انتخاب درست منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری است بنابراین سنجش امیرکبیر تنها ارائه کننده بسته های آموزشی کارشناسی ارشد ۹۶ بر اساس آخرین تغییرات سازمان سنجش می باشد ، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد.

 

به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی (کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند (به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع،کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

آیا خواندن کتب مرجع برای آزمون کارشناسی ارشد سراسری توصیه می شود؟سنجش امیرکبیر بابت منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری چه پیشنهاداتی دارد؟

مطالعه کتاب های مرجع اگر چه بسیار مفید و ضروری است اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایبی است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:
۱) حجم این نوع کتاب ها با توجه به مطالب مفید آنها برای آزمون مناسب نیست؛ چرا که در کتاب های مرجع بیشتر به آموزش مفاهیم، اثبات قضایا و بعضاً آوردن مطالب غیر ضروری تکیه شده و تعداد سؤالات با پاسخ، برای تمرین دانشجویان کم است و بعضاً پاسخ را به عهده خواننده گذاشته‌اند.
۲) در این نوع کتاب‌ها، روش های تستی و سریع جهت پاسخگویی به سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، وجود ندارد.
۳) مطالب بعضی از این کتاب‌ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می‌رسد و خواننده نمی‌تواند ارتباط لازم را با کتاب برقرار کند.
دلایل فوق و برخی علل دیگر نیاز به مطالعه یک کتاب جامع و خوب را برای ما ضروری می‌سازد. البته گفتنی است یک کتاب خوب باید کاملاً منطبق بر کتاب های مرجع با حذف نکات منفی آنها باشد و دانشجویان نباید کتاب های مرجع را از ذهن خارج کنند.
انتشارات سنجش امیرکبیر جهت قبولی داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد، کتاب های رشته های مختلف را در سطح کشور ارائه کرده که با استقبال زیادی از سوی دانشجویان مواجه شده است. مجموعه این کتاب ها در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد برای هر رشته گردآوری و تمام این کتاب ها با در نظر گرفتن منابع آزمون و کتاب های مرجع گوناگون برای هر درس تألیف شده است. که دارای خصوصیات زیر می باشند:

کتاب های تکدرس:

در این نوع کتاب‌ها برای هر درس یک کتاب شامل آموزش گام به گام مطالب به زبانی ساده همراه با آوردن مثال‌ها و تست‌ها در ضمن آموزش، ارائه شده است. در کتاب های آموزشی مؤسسه از آوردن مطالب غیر ضروری پرهیز شده و خلاصه آنچه مورد نیاز داوطلب است ارائه شده است و هر کجا که در پاسخگویی تست‌ها روش های تستی وجود داشته به آنها اشاره شده است. پس از آموزش مطالب هر فصل، تست های طبقه بندی شده سال های گذشته مربوط به آن فصل به همراه پاسخ تشریحی و تست های خودسنجی با جواب کلیدی گنجانده شده است تا دانشجو پس از آموزش مطالب، تمام تست های سال های قبل مربوط به آن فصل را مرور کند.
کتاب های کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر با توجه به ساختار کاملاً حرفه‌ای و علمی آنها و توجه به نیاز دانشجویان، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های دیگر بی‌نیاز می‌کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب‌ها از مشخصه های بارز کتاب های سنجش امیرکبیر است.

ویژگی های بارز بسته های آموزشی سنجش امیرکبیر

جزوات سنجش امیرکبیر توسط نفرات برتر کنکور سال های گذشته گردآوری گردیده و حاوی مطالب مفید و نکات برگزیده ای است که موجب صرفه جویی در وقت داوطلبان می گردد. بسیاری از داوطلبان با مشاهده حجم و تعدد کتب رفرنس اعلام شده، نگران نحوه گزینش مطلب و کمبود زمان برای مطالعه آنها می‎ گردند، از اینرو جزوات سنجش امیرکبیر علاوه بر مطالب گردآوری شده توسط نفرات برتر، دارای مطالب کنکوری بوده و یک منبع جامع، کامل و در عین حال خلاصه محسوب می شود که نیاز شما را به هر کتاب یا هر منبع دیگری مرتفع می ‎کند.
مزیت دیگر بسته‎های آموزشی سنجش امیرکبیر امکان دریافت جزوات ویرایش شده بدون نیاز به پرداخت هزینه مجدد توسط خریدار می باشد. به عبارت دیگر اگر جزوه ‎ای حتی یک روز پس از خرید شما ویرایش گردد، می توانید نسخه جدید آن را بطور رایگان از موسسه دریافت نمایید.

تنها ارائه کننده منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری سنجش امیرکبیر،تنها ارائه کننده جدید ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری سنجش امیرکبیر، تنها ارائه کننده آخرین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری سنجش امیرکبیر ،تنها ارائه کننده به روز ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری سنجش امیرکبیر،تنها ارائه کننده متفاوت ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری سنجش امیرکبیر، تنها ارائه کننده کامل ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری سنجش امیرکبیر می باشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه سراسری بر اساس آخرين تغييرات سازمان سنجش

منابع جدید آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال ۹۶
را فقط از سنجش اميركبير تهيه كنيد

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ سراسری

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد – سراسری دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان و ادبیات فارسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم جغرافیایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان عربی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم اقتصادی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه تاریخ ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم اجتماعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری و زبانهای باستانی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان شناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم قرآن و حدیث ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات و معارف اسلامی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فلسفه ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی ۱ ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی ۲ ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم کتابداری و اطلاع رسانی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان فرانسه ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان انگلیسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان روسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی ۳ ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان آلمانی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدیریت جهانگردی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه حقوق ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ایرانشناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری آموزش زبان ژاپنی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان و ادبیات اردو ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مطالعات جهان ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری باستان شناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه روانشناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مطالعات زنان ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدد کاری اجتماعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری پژوهش علوم اجتماعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدیریت ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه محیط زیست ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدیریت اجرایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدرسی معارف اسلامی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پایه ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زمین شناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه شیمی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فیزیک ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فتونیک ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زیست شناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه آمار ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ریاضی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم کامپیوتر ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی-علوم گیاهی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی-علوم جانوری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم محیط زیست ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زیست شناسی دریا ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه تاریخ و فلسفه علم ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی برق ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی نفت ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی پلیمر ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی معماری کشتی(سازه کشتی-هیدرو مکانیک کشتی) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی صنایع ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع-سیستم ها ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت در سوانح طبیعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران – نقشه برداری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی عمران ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه دریانوردی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی مکانیک ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی معدن ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی مواد ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مواد – (نانو مواد-نانوفناوری) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT 96
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کامپیوتر ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی هوا فضا ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی بیو تکنولوژی – مهندسی داروسازی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی پلیمر – صنایع رنگ ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی طراحی محیط زیست ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت نساجی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فرآوری و انتقال گاز ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی مکاترونیک ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی – بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE 96
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه ایمنی صنعتی-بهداشت و محیط زیستHSE 96
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی-آبیاری … ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی- علوم خاک ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی تولیدات گیاهی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی- شیلات ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی منابع طبیعی-چوب ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی(مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری هواشناسی کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی منابع طبیعی- مدیریت و همزیستی با بیابان ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرز ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه هنر ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری برنامه ریزی شهری و منطقه ای ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری طراحی شهری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه معماری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری نمایش عروسکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری کارگردانی (سینما، ادبیات نمایشی، تولید سیما) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه هنر ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری پژوهش هنر،فلسفه هنر،صنایع دستی و هنر اسلامی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه موسیقی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مدیریت پروژه و ساخت ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری طراحی صنعتی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فرش ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری طراحی پارچه و لباس ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری انگل شناسی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری فیزیولوژی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری قارچ شناسی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری بافت شناسی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری باکتری شناسی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری ایمنی شناسی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری بهداشت آبزیان ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری بیوشیمی بالینی ۹۶
ارسال توسط سنجش امیرکبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۶: سنجش امیرکبیر تنها ارائه کننده بسته های آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس آخرین تغییرات سازمان سنجش آموزش کشور می باشد لذا انتخاب درست منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد.

 

به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع،کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

آیا خواندن کتب مرجع برای آزمون کارشناسی ارشد آزاد توصیه می شود؟ سنجش امیرکبیر بابت منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد چه پیشنهاداتی دارد؟

مطالعه کتاب های مرجع اگر چه بسیار مفید و ضروری است اما برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد دارای معایبی است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:
۱) حجم این نوع کتاب ها با توجه به مطالب مفید آنها برای آزمون مناسب نیست؛ چرا که در کتاب های مرجع بیشتر به آموزش مفاهیم، اثبات قضایا و بعضاً آوردن مطالب غیر ضروری تکیه شده و تعداد سؤالات با پاسخ، برای تمرین دانشجویان کم است و بعضاً پاسخ را به عهده خواننده گذاشته‌اند.
۲) در این نوع کتاب‌ها، روش های تستی و سریع جهت پاسخگویی به سؤالات آزمون کارشناسی ارشد، وجود ندارد.
۳) مطالب بعضی از این کتاب‌ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می‌رسد و خواننده نمی‌تواند ارتباط لازم را با کتاب برقرار کند.
دلایل فوق و برخی علل دیگر نیاز به مطالعه یک کتاب جامع و خوب را برای ما ضروری می‌سازد. البته گفتنی است یک کتاب خوب باید کاملاً منطبق بر کتاب های مرجع با حذف نکات منفی آنها باشد و دانشجویان نباید کتاب های مرجع را از ذهن خارج کنند.
انتشارات سنجش امیرکبیر جهت قبولی داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد، کتاب های رشته های مختلف را در سطح کشور ارائه کرده که با استقبال زیادی از سوی دانشجویان مواجه شده است. مجموعه این کتاب ها در بسته های آموزشی کارشناسی ارشد برای هر رشته گردآوری و تمام این کتاب ها با در نظر گرفتن منابع آزمون و کتاب های مرجع گوناگون برای هر درس تألیف شده است. که دارای خصوصیات زیر می باشند:

کتاب های تکدرس:

در این نوع کتاب‌ها برای هر درس یک کتاب شامل آموزش گام به گام مطالب به زبانی ساده همراه با آوردن مثال‌ها و تست‌ها در ضمن آموزش، ارائه شده است. در کتاب های آموزشی مؤسسه از آوردن مطالب غیر ضروری پرهیز شده و خلاصه آنچه مورد نیاز داوطلب است ارائه شده است و هر کجا که در پاسخگویی تست‌ها روش های تستی وجود داشته به آنها اشاره شده است. پس از آموزش مطالب هر فصل، تست های طبقه بندی شده سال های گذشته مربوط به آن فصل به همراه پاسخ تشریحی و تست های خودسنجی با جواب کلیدی گنجانده شده است تا دانشجو پس از آموزش مطالب، تمام تست های سال های قبل مربوط به آن فصل را مرور کند.
کتاب های کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر با توجه به ساختار کاملاً حرفه‌ای و علمی آنها و توجه به نیاز دانشجویان، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های دیگر بی‌نیاز می‌کند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتاب‌ها از مشخصه های بارز کتاب های سنجش امیرکبیر است.

ویژگی های بارز بسته های آموزشی سنجش امیرکبیر

جزوات سنجش امیرکبیر توسط نفرات برتر کنکور سال های گذشته گردآوری گردیده و حاوی مطالب مفید و نکات برگزیده ای است که موجب صرفه جویی در وقت داوطلبان می گردد. بسیاری از داوطلبان با مشاهده حجم و تعدد کتب رفرنس اعلام شده، نگران نحوه گزینش مطلب و کمبود زمان برای مطالعه آنها می‎ گردند، از اینرو جزوات سنجش امیرکبیر علاوه بر مطالب گردآوری شده توسط نفرات برتر، دارای مطالب کنکوری بوده و یک منبع جامع، کامل و در عین حال خلاصه محسوب می شود که نیاز شما را به هر کتاب یا هر منبع دیگری مرتفع می ‎کند.
مزیت دیگر بسته‎های آموزشی سنجش امیرکبیر امکان دریافت جزوات ویرایش شده بدون نیاز به پرداخت هزینه مجدد توسط خریدار می باشد. به عبارت دیگر اگر جزوه ‎ای حتی یک روز پس از خرید شما ویرایش گردد، می توانید نسخه جدید آن را بطور رایگان از موسسه دریافت نمایید.

تنها ارائه کننده منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد سنجش امیرکبیر،تنها ارائه کننده جدید ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد سنجش امیرکبیر، تنها ارائه کننده آخرین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد سنجش امیرکبیر ،تنها ارائه کننده به روز ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد سنجش امیرکبیر،تنها ارائه کننده متفاوت ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد سنجش امیرکبیر، تنها ارائه کننده کامل ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد سنجش امیرکبیر می باشد

جدید ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد بر اساس آخرين تغييرات سازمان سنجش را فقط از سنجش امیرکبیر بخواهید.

جدید ترین منابع آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ آزاد
را فقط از سنجش اميركبير تهيه كنيد

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد – آزاد دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زبان و ادبیات فارسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم جغرافیایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زبان عربی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم اقتصادی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه تاریخ ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم اجتماعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد و زبانهای باستانی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زبان شناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم قرآن و حدیث ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد الهیات و معارف اسلامی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه فلسفه ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم تربیتی ۱ ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم تربیتی ۲ ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم کتابداری و اطلاع رسانی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زبان فرانسه ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زبان انگلیسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زبان روسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم تربیتی ۳ ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زبان آلمانی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مدیریت جهانگردی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه حقوق ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه ایرانشناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد آموزش زبان ژاپنی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد زبان و ادبیات اردو ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مطالعات جهان ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد باستان شناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه روانشناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مطالعات زنان ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدد کاری اجتماعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد پژوهش علوم اجتماعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مدیریت ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه محیط زیست ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مدیریت اجرایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مدرسی معارف اسلامی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پایه ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زمین شناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه شیمی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه فیزیک ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه فتونیک ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زیست شناسی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه آمار ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه ریاضی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم کامپیوتر ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی-علوم گیاهی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی-علوم جانوری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم محیط زیست ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه زیست شناسی دریا ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه تاریخ و فلسفه علم ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم شناختی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی برق ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی نفت ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی پلیمر ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی معماری کشتی(سازه کشتی-هیدرو مکانیک کشتی) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی شیمی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی صنایع ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی صنایع-سیستم ها ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت در سوانح طبیعی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی عمران – نقشه برداری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی عمران ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه دریانوردی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی مکانیک ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی معدن ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی مواد ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی مواد – (نانو مواد-نانوفناوری) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT 96
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی کامپیوتر ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی هوا فضا ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی شیمی بیو تکنولوژی – مهندسی داروسازی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی پلیمر – صنایع رنگ ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی طراحی محیط زیست ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت نساجی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی فرآوری و انتقال گاز ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی مکاترونیک ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی شیمی – بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE 96
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه ایمنی صنعتی-بهداشت و محیط زیستHSE 96
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی-آبیاری … ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی- علوم خاک ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی تولیدات گیاهی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی- شیلات ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی منابع طبیعی-چوب ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی(مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد هواشناسی کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مهندسی منابع طبیعی- مدیریت و همزیستی با بیابان ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرز ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت کشاورزی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی فضای سبز ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه هنر ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد طراحی شهری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه معماری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد نمایش عروسکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد کارگردانی (سینما، ادبیات نمایشی، تولید سیما) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه هنر ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد پژوهش هنر،فلسفه هنر،صنایع دستی و هنر اسلامی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه موسیقی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه مدیریت پروژه و ساخت ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد طراحی صنعتی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مجموعه فرش ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد طراحی پارچه و لباس ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد پرستاری ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد سم شناسی پزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی پزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم بهداشتی در تغذیه (علوم تغذیه) ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد آموزش بهداشت ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد نظارت بر امور دارویی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد شیمی دارویی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی ۹۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد انگل شناسی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد قارچ شناسی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد بافت شناسی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد باکتری شناسی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد ایمنی شناسی دامپزشکی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد بهداشت آبزیان ۹۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد بیوشیمی بالینی ۹۶
ارسال توسط سنجش امیرکبیر
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 39 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 22
بازدید دیروز : 96
بازدید هفته : 366
بازدید ماه : 2945
بازدید کل : 29844
تعداد مطالب : 384
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Begin WebGozar.com Counter code -->